Formularz

Formularz zgłoszeniowy

Wszystkie pola są wymagane.

 

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Nr dowodu osobistego

Komórka

E-mail

Firma (adres, NIP - dane do faktury)

Rodzaj szkolenia

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) wysyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SILVAIR Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 85/ lok. U26 02-777 Warszawa w celu udzielenia odpowiedzi na zawartę w formularzu zapytanie. Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania moich danych osobowych. Znane jest mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę SILVAIR Sp. z o. o. na podany adres e-mail wiadomości zawierających propozycje zawarcia umowy.